Comisiones

As Comisións son grupos de persoas que voluntariamente traballan para sacar adiante as accións e propostas do movemento 15M.

Actualmente existen as comisións de:

Coordinación : Xestiona a asemblea e sirve de nexo entre as diferentes comisións.

Comunicación: Realiza labores de información, difusión, e comunicación con outras acampadas.

Respeto: vela polo correcto desenrolo de todas as accións e actividades na plaza.

Acción: Organiza eventos, manifestacións, concentracións, ou actividades informativas coma charlas ou debates.

Xurídica: Estuda, asesora e analiza os aspectos legais das accións da asemblea.

A maiores establecense grupos de traballo cando é preciso realizar analise ou accións concretas referentes a temas debatidos na asemblea.

——————————————————–

Las Comisiones son grupos de personas que voluntariamente trabajan para que saquen adelante las acciones y propuestas del movimiento 15 M.

Actualmente existen las comisiones de:

Coordinación: Gestiona la asamblea y sirve de nexo entre las diferentes comisiones.

Comunicación: Realiza cometidos de información, difusión y comunicación con otras acampadas.

Respeto: vela por el correcto desarrollo de todas las acciones y actividades en la plaza.

Acción: Organiza eventos, manifestaciones, concentraciones, o actividades informativas como charlas o debates.

Jurídica: Estudia, asesora y analiza los aspectos legales de las acciones de la asamblea.

A mayores establecense grupos de trabajo cuando es preciso realizar analise o acciones concretas referentes a temas debatidos en la asamblea.