Modelo de protesta FRAUDE BANCARIZACIÓN DAS CAIXAS

A./A. de D. Alberto Núñez Feijoo PRESIDENTE da XUNTA DE GALICIA;Dña. Pilar Rojo Noguera, PRESIDENTA do PARLAMENTO DE GALICIA; O GOBERNADOR DO BANCO DE ESPAÑA. A FISCALÍA XUDICIAL.

Os abaixo asinantes, no exercicio do dereito de petición colectivo recoñecido no artigo 29 da Constitución, diríxense os mesmos, para esixirlles a incoación das accións oportunas, conforme as súas competencias, encamiñadas o esclarecemento, e auditoría pública do proceso de bancarización das Caixas de Aforro galegas(Caixa Galicia e Caixa Nova); e a inmediata creación e posta en funcionamento dunha COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, que teña como fin depurar as responsabilidades contraídas coa cidadanía galega polos consellos directivos e cargos públicos responsables do control de ditas entidades de crédito as cales conforme o ordenamento xurídico están supeditadas o interese territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.E baixo cuxa xestión se atopa o aforrado por todos nos o longo de toda a nosa vida,diñeiro que depositamos nestas caixas como impositores e que xunto con outros recursos públicos do F.R.O.B. foi destinado a inversión privada sen o noso consentimento, sopena do inicio das oportunas accións xudiciais.

 

 

 

 

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Firma

 

 

 

 

Os comentários estão desativados.