Metodoloxía asamblearia

1. Lectura e aprobación da orde do día

2. Lectura e aprobación da acta da asemblea anterior

a) Lectura da acta sintetizada da asemblea anterior

b) Aprobación, se procede, por maioría simple

3. Informe das comisións

a) Informe do traballo realizado por cada unha das comisións por quendas

I. A asemblea non pode facer preguntas ás comisións durante a lectura do informe. Rogos, dúbidas e correccións plantexaránse no turno de propostas. (Ver punto 5 b)

4. Orde do día

a) Exposición das propostas, por orde, realizadas na asemblea de debate

b) Aprobación da proposta, se procede

I. Breve explicaicón da proposta e enumeración concisa das posibilidades de voto

II. Aprobación, se procede, por consenso

1. Se non hai consenso pasará a ser debatida de novo na asemblea de debate

5. Novas propostas e preguntas

a) Novas propostas

I. Intervención da asemblea por quendas moderadas sen debate

II. Inclusión na orde do día seguinte

III. As propostas recibidas por correo electrónico leranse coma novas propostas

IV. Todas as novas propostas pasarán á asemblea de debate

b) Preguntas

I. A asemblea plantexará preguntas ou dúbidas sobre calquera das comisións e estas tratarán de resolvelas

6. Peche da acta da AsembleaOs comentários estão desativados.