ACTA DA ASEMBLEA DO 7/6 AS 20:00

Introducción:
Lectura obxetivos básicos.

Orde do día, constituída polos seguintes puntos:

1. Acción de manifestación convocada para o día 19 de Xuño (19 -J).
 • Consúltase á asamblea se se vai secundar dita acción activamente ou non aprobándose a acción activa. Acórdase realizar unha marcha na dita data dende a Praza Maior (saída ás 18:00 hrs.) ata a Subdelegación de Goberno.

2. Acción protesta ante a Deputación.

 • Apróbase a realización dunha performance de protesta ante o edificio da Deputación para o próximo día 8 de Xuño. Convócase os participantes a asistir a Praza Maior ás 11:30h en primeira convocatoria,(12:00h en segunda convocatoria) vestidos de traxe ou similar e portando enchufes, chourizos ou taboas de corte de alimentos, para expresar simbólicamente o rexeito ás accións caciquís que se levan a cabo polo gobernó de dito organismo. Ditas accións consisten no otorgamento de traballo sen atender aos criterios de mérito e capacidade, mediante a disposición de cartos públicos para postos non previstos nas relación de postos de traballo e a todas luces innecesarios, sexa para denunciar a existencia de tráfico de influencias para o otorgamento de privilexios a uns poucos, financiados con diñeiro público, comportamento que se denuncia baixo o lema: ”Non hai pan para tanto chourizo”.
3. Referencia Reforma Laboral.
 • Enuméranse os principais puntos de fricción da reforma laboral sinalados dende a acampada de Sol. Ante o rexeitamento xeral da reforma, manifestada pola asamblea, acórdase a realización dunha acción para o próximo día 10 de Xuño, día no que se ten previsto firmar o acordo de reforma polo Consello de Ministros, a cal queda a expensas de concreción pola asamblea.
4. Acción Flash-move toma de posesión 11 de Xuño.
 • Comunícase a decisión de realización de dita acción a cal será levada a cabo sendo aprobada por consenso na data proposta, concretándose polo miudo.
5. Levantamento da Acampada.
 • Logo de terse aprobado o levantamento do campamento na data 6 de Xuño do ano en curso para o vindeiro venres 10 de Xuño, próponse como unha acción de continuidade domovemento o mantemento de realización de asambleas, votándose as seguintes alternativas, có seguinte resultado:

– Asambleas diarias indefenidas no mesmo lugar: 11 votos.

– Asambleas diarias no mesmo lugar ata mellor organización: 12 votos.
– Asambleas alternas no mesmo lugar e por barrios: 4 votos.
– Asambleas alternas e descanso nos días intermedios: 0 votos.
Aprobándose polo tanto o mantemento das asambleas na mesma hora e lugar,é dicir,  ás 20:00h na Praza Maior da cidade, de maneira indefinida ata mellor organización pola  maioría dos asistentes.
6. Comunicación da Acción para o xoves 9 de Xuño 2011 ás 22:00 h.:
 • Proxección da película “demográfica” coa colaboración da asociación “Sen un can”.
7. Proposta acción de pasarúas para o vindeiro venres 10 de Xuño como acción de peche do campamento.
 • Acórdase en votación por 20 votos a favor e 0 en contra, con 0 abstencións (có consentimento polo resto de asistentes) polo tanto, por consenso, a realización dunha acción de manifestación protesta consistente na levada a cabo dunha acción de pasarúas emulando a Santa Compaña, ataviados de negro e portando un cirio. Entre os asistentes refírese que a cor da vestimenta da Santa Compaña era o branco, pese a todo rexéitase ires de branco por razóns pragmáticas en orde a que non caiba lugar a dúbidas de que se pretende simbolizar unha especie de vixilia pola morte da democracia, na medida en que o pobo abandoamos a acampada nas rúas sen que fosen atendidas as reivindicións manifestadas pola cidadanía polas instancias competentes.Isto é a democracia está morta mentres non se atenda a vontade popular.
8. Se prega a os asistentes que refiran a súa intención de asistires a acción da Deputación do día seguinte para o seu reconto, contabilizándose entre 10 ou 20.
9. Proposta acción obradoiro de teatro:
 • Refírese a convocatoria aberta para a realización dun obradoiro de teatro a constituirse a partires dun mínimo de 6 persoas. O mesmo abordará obras de tématica social. Preséntanse 6 voluntarios, acordándose a iniciación de ensaios a próxima semana.
10. Proposta obradoiros:
 • Refírese a nova de apertura de outros obradoiros de temática variada. Ante a ausencia de voluntarios, de momento, non se da iniciativa para outras actividades.
11. Consulta sobre a continuidade da denominación “acampadaourense”.
 • Entre os asistentes da asamblea refírese a carga loxística que suporía a adopción doutro nome, na medida en que se deberían modificar contas de correo e do blog etc.
Así, acórdase por consenso a oportunidade de manter a denominación inda que nas  sucesivas acción se adoiten outros nomes ou identificativos para carteis etc de carácter máis  plural.
12. Turno de propostas libres:
a) Pablo refire como proposta a formación de pequenos grupos de debate para consensuar ideas e posterior posta en común na asamblea xeral. A cal se adoita para realizarse a continuación do remate da mesma sesión asamblearia.
b) Ana B. refire como proposta, facéndose eco dunha visita de persoas de Xinzo de Limia que acudiron o asentamento da acampada no mesmo día para informarse e levar panfletos para colgar na vila de Xinzo de Limia, que sería bo a realización de accións de información e divulgativas nos distintos termos poblacionais da provincia para abríres cauces de comunicación e achegamento nos mesmos, por medio de representantes en misión.
c) Refírese por un home de entre os asistentes, quen sinala non ser interlocutor habitual da asamblea, pero considera necesaria a oportunidade de instar a valorar, pese o carácter apartidista do movemento, o apoio a un novo partido político denominado ECUO, do cal tivo noticia nese mesmo día e refire “que se acaba de crear un partido ecológico, aún teniendo en cuenta el carácter apartidista del movimiento” refire á gran “ necesidad de incidir en el tema ecológico a nivel internacional global, dada la gran interrelación de los problemas sociales con el tema ecológico, el cual señala como transversal a todos ellos en mayor o menor alcance, y como el principal a resolver , en la medida en que la propia supervivencia de la especie humana pasa por los logros que se realicen en el ámbito ecológico” nesta línea coincide ca doutro señor, de similar idade e condición entorno avanzados 50 anos con formación superior ou alta, e que na víspera invitaba a reflexionarmos sobre a conveniencia de que os logros que se puideran acadar coas nosas accións non repercutirían tanto en nos senon nas das futuras xeracións que a día de hoxe son nenos de 2 ou 3 anos ou que inda están por chegar. Veu a pronunciar como proposta “la necesidad de exigir el cumplimiento por parte de los gobernantes de las políticas ecológicas compometidas en sus programas políticos, electorales etc…como único cauce para la consecución de otras reivindicacións en cuanto acción primordial para la supervivencia humana”.
13. Pablo, como delegado asambleario por Ourense en Madrid, refire a asamblea
EXTRACTO DE LA VISITA A LA ACAMPADA DE SOL:
 • En primer lugar, señala movilizaciones para las fechas 11 y 19 de Junio, y como ejemplos interesantes de acciones que podrían desarrollarse también en Ourense al igual que en Madrid, por ejemplo realizar una conga, etc. como alternativas.
 • Refiere a la recogida de firmas como tema que puso en común en Madrid
 • Refiere que allí se dieron algunas ausencias en la acampada pero no en las actividades diarias
 • Refiere a la posibilidad de levantamiento conjunto de las acampadas en dos fechas alternativas discutidas serían entorno al 11 de Junio o entorno al 19.
 • Refiere los levantamientos de otras ciudades.
 • Señala que en su visita asistieron a la tabacalera por la tarde para tratar un consenso de mínimos en principio sin frutos por lo que se convocó nueva sesión por 25 ciudades de las consideradas pequeñas, en orden a poder alcanzar una propuesta común conformando un gabinete jurídico. A estas últimas dado su buen hacer se acabaron uniendo también las grandes ciudades, alcanzándose un acuerdo de mínimos consistente en dos líneas de actuación con distinto grado de vinculación y/o consenso. Estas líneas refiere son:
1º) Adoptada por unanimidad de los delegados de todas las ciudades participantes, como puntos de partida en común y a desarrollar en mayor o menor grado:
A.DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: línea consensuada por todos cuyo grado de desarrollo/alcance está pendiente de determinar.
B.TRANSPARENCIA POLÍTICA: se propone en este aspecto estudiar acciones que  evidencien su existencia o no, esto es realizar comparativas con los países cuyas buenas  prácticas han sido reconocidas por organismos calificadores internacionales como  puede ser Finlandia, y analizar en este sentido cuales son las carencias de nuestro  sistema o que aspectos se han de mejorar.
C.REFORMA DE LA LEY ELECTORAL: la acción a implementar acordada  unánimemente, en principio, consiste en una tarea de divulgación e información a la  ciudadanía de cómo funciona y porque es mejorable. Se trata de identificar aquellos  defectos de los que adolece la ley (a saber carencia de listas abiertas, mala ponderación  de las circunscripciones, barreras de entrada, ineficacia del sistema proporcional existente etc.) y transmitirlos por los distintos medios asambleas etc para que la gente pueda opinar con su propio criterio sobre la necesidad de un cambio.
2º) Líneas de actuación aprobadas mayoritariamente en principio secundadas por Ourense:
A. ERRADICACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS POLÍTICOS.
B. INSTAR LA CREACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS DE LA CLASE BANCARIA.
C. SEPARACIÓN EFECTIVA DE PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL.
Esta segunda línea de consenso de mínimos se diferencia en que el alcance de  implementación no se ha podido acordar de manera unánime. Por ejemplo todas las  ciudades están de acuerdo con la necesidad de una separación efectiva de las principales instancias de poder, con la diferencia, respecto a los puntos de mínimos  adoptados por consenso, de alcance de las líneas de actuación la cual en estos aspectos  ha quedado por determinar a expensas de mayor grado de consenso por su complejidad  y/o calado etc .
APÉNDICE
Se proponen como formas de actuación y/o trabajo a desarrollar en Ourense que han tenido buenos resultados en Madrid las siguientes:
1. Esquematizar en el propio organigrama funcional las tareas adscritas del miembro o comisión: Sería identificar en la red con una aplicación informática sencilla la tarea correspondiente a llevar a cabo por los distintos grupos de trabajo o individuos, para evitar duplicidad de tareas y mejorar la coordinación.
Por ejemplo podría ser del siguiente modo :
comisión de actividades/acciones (la correspondiente);
así
comisión comunicación/entrega de folletos.
2. Corrección en asamblea, mediante puesta en común y debate, el término de  concreción de los distintos puntos abordados. Como se anticipó en el apartado a. del  turno de propuestas libres, al referir al trabajo en grupos, consiste en el debate pormenorizado de las alternativas hasta llegar a un consenso. Por ejemplo, en  Barcelona todas las decisiones son acordadas por consenso, puesto que se discute por  grupos la aplicación de enmiendas o correcciones en orden a concretar alternativas, que  nuevamente se someten a la asamblea para su valoración y así sucesivamente hasta  llegar a un término consensuado.
Este mecanismo de trabajo permite la reflexión detenida sobre las propuestas planteadas, haciendo un procedimiento de votación más racionalizado y menos automático;  y además obviamente toma en consideración todos los puntos de vista por lo tanto es mucho  más democrático.
3. Diseño de hojas de ruta para organizar ordenar el trabajo.
Por ejemplo: acogiendo el mecanismo de Barcelona, realizar comparativas de  propuestas a saber por ej. ‘la transparencia del ejercicio de poder’ se debatirían por tres  días, según la hoja de ruta, en petit comité aquellos aspectos más conflictivos señalándose el día que se debe presentar a la asamblea la puesta en común para  votación.
14. Referencia da acción da acampada Salamanca.
Membros da acampada de Salamanca refiren a asamblea, que a toma de decisións se canalizaron máis correctamente ou milloraron mediante a creación de grupos de debate por turnos para a concreción de propostas. Se fixeron 3 turnos: de mañá (9:00h), de tarde (16:00) e asamblea ás (21:00 h) para a posta en común e debate conxunto.
15. Proposta da acampada de Barcelona aprobada en Sol por todolos delegados estatais
 • “CARAVANA INDIGNADOS a SOL”, como o Camiño de Santiago pero o revés.
Trátase de percorrer España a pé acompañados de vehículos motorizados, partindo dende os distintos extremos do país con destino en Sol onde se pretende unha nova gran manifestación.
Unha vez máis coa intención de facer ruido para ser escoitados, realizarase unha  peregrinación a modo de camiño de volta, isto é: as acampadas extendéronse dende Sol a  toda España, agora trátase de chegar dende toda España a Sol.
Por exemplo, en Galicia parten dous grupos iniciais dende Ferrol – A Coruña por Lugo; e de Pontevedra – Vigo – O Morrazo, por Ourense; os dous grupos uniríanse logo ó chegar a Benavente cunha folla de ruta de 20 días ata chegar a Madrid. No camiño en cada parada  se farán asambleas no rural onde se recollerán semillas para levar a Madrid.
Non é necesario facer todo o camiño a pé (isto é de xeito simbólico) posto que se prevé acompañamento motorizado auto-buses ou coches, e tampouco é necesario ter que disporse a ir a Madrid inda que a idea é a de asistires cantos máis mellor, individualmente se pode  un unir a marcha o paso pola súa respectiva localidade.
Máis información contactar cós organizadores.
Peche da Asamblea e paso a sesión de grupos de debate.

 

Os comentários estão desativados.